REGULAMIN STRONY I WARUNKI SPRZEDAŻY
www.logo.wroclaw.pl


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Strona Internetowa dostępna pod adresem internetowym www.logo.wroclaw.pl prowadzona jest przez wspólników spółki cywilnej prowadzących wspólnie działalność gospodarczą w oparciu o umowę spółki cywilnej pod firmą STREFA PIXELI SPÓŁKA CYWILNA BARTŁOMIEJ KOSTRZ, PAWEŁ POKAROWSKI wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP spółki cywilnej 7811896407, REGON spółki cywilnej 302738203, adres prowadzenia działalności i adres do doręczeń: ul. Leszka Proroka 47, 60-461 Poznań, adres poczty elektronicznej: biuro@strefapixeli.pl, to jest PAWEŁ POKAROWSKI prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ABSOLUT DESIGN PAWEŁ POKAROWSKI (adres miejsca prowadzenia działalności: ul. Leszka Proroka 47, 60-461 Poznań) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 6731844023, REGON 321520679 oraz BARTŁOMIEJ KOSTRZ prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą KOSTRZ BARTŁOMIEJ KOSTRZ (adres miejsca prowadzenia działalności: ul. Leszka Proroka 47, 60-461 Poznań) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 9720623260, REGON 302726743.
1.2. Niniejsza Strona Internetowa oraz Regulamin skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców (Strona Internetowa oraz Regulamin nie są skierowane do konsumentów).
1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na Stronie Internetowej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
1.4. Definicje:
1.4.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
1.4.2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na Stronie Internetowej umożliwiający złożenie Zamówienia.
1.4.3. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dla której korzystanie ze Strony Internetowej, w tym zawieranie Umów Sprzedaży, związane jest bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. nie będąca w tym wypadku konsumentem); (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
1.4.4. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
1.4.5. OFERTA – oferta zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu z Klientem złożona przez Sprzedawcę Klientowi w odpowiedzi na jego Zamówienie.
1.4.6. PRODUKT – rzecz ruchoma lub usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
1.4.7. REGULAMIN – niniejszy regulamin Strony Internetowej.
1.4.8. STRONA INTERNETOWA – strona internetowa Usługodawcy dostępna pod adresem internetowym: www.logo.wroclaw.pl.
1.4.9. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – wspólnicy spółki cywilnej prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w oparciu o umowę spółki cywilnej pod firmą STREFA PIXELI SPÓŁKA CYWILNA BARTŁOMIEJ KOSTRZ, PAWEŁ POKAROWSKI wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP spółki cywilnej 7811896407, REGON spółki cywilnej 302738203, adres prowadzenia działalności i adres do doręczeń: ul. Leszka Proroka 47, 60-461 Poznań, adres poczty elektronicznej: biuro@strefapixeli.pl, to jest PAWEŁ POKAROWSKI prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ABSOLUT DESIGN PAWEŁ POKAROWSKI (adres miejsca prowadzenia działalności: ul. Leszka Proroka 47, 60-461 Poznań) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 6731844023, REGON 321520679 oraz BARTŁOMIEJ KOSTRZ prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą KOSTRZ BARTŁOMIEJ KOSTRZ (adres miejsca prowadzenia działalności: ul. Leszka Proroka 47, 60-461 Poznań) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 9720623260, REGON 302726743.
1.4.10. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą.
1.4.11. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony Internetowej.
1.4.12. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dla której korzystanie ze Strony Internetowej, w tym zawieranie Umów Sprzedaży, związane jest bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. nie będąca w tym wypadku konsumentem); (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
1.4.13. ZAMÓWIENIE - oświadczenie Klienta stanowiące zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE NA STRONIE INTERNETOWEJ
2.1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
2.2. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Strony Internetowej w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
2.3. Tryb postępowania reklamacyjnego:
2.3.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Strony Internetowej (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 Regulaminu) Usługobiorca może składać w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@strefapixeli.pl.

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
3.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na Stronie Internetowej, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
3.2. Cena Produktu uwidoczniona na Stronie Internetowej podana jest w złotych. Ceny zawierają koszty dostawy.
3.3. Zawarcie Umowy Sprzedaży za pomocą Formularza Zamówień albo za pomocą poczty elektronicznej.
3.3.1. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia albo za pomocą poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: studio@logo.wroclaw.pl
3.3.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca w ciągu 2 Dni Roboczych przesyła Klientowi Ofertę w odpowiedzi na złożone przez niego Zamówienie. Przesłanie Oferty następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości na adres poczty elektronicznej Klienta.
3.3.3. Następnie Klient w ciągu 5 Dni Roboczych (okres związania Ofertą) może przyjąć Ofertę Sprzedawcy. Sprzedawca może ustalić inny okres związania Ofertą. Z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Klienta o przyjęciu Oferty zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
4.1. Poniższy punkt Regulaminu znajduje zastosowanie, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
4.2. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży: Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy lub gotówką.
4.3. Termin płatności: W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU
5.1. Poniższy punkt Regulaminu znajduje zastosowanie, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
5.2. Dostawa Produktu do Klienta jest bezpłatna.
5.3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Produktu: przesyłka kurierska, przesyłka pocztowa.
5.4. Termin dostawy Produktu do Klienta podawany jest Klientowi przez Sprzedawcę po akceptacji projektu będącego przedmiotem Umowy Sprzedaży.

6. REKLAMACJA PRODUKTU
6.1. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta:
6.1.1. pisemnie na adres: ul. Leszka Proroka 47, 60-461 Poznań;
6.1.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@strefapixeli.pl;
6.2. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

7. POSTANOWIENIA DODATKOWE
7.1. Poniższy punkt Regulaminu znajduje zastosowanie, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
7.2. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
8.1. Umowy zawierane poprzez Stronę Internetową zawierane są w języku polskim i zgodnie z prawem polskim.
8.2. Wyłącza się zastosowanie przepisów Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzonej w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r. oraz Konwencji o przedawnieniu w międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzonej w Nowym Jorku w dniu 14.06.1974 r.
8.3. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się nieważne w całości lub w części, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, Usługodawca/Sprzedawca oraz Usługobiorca/Klient zaś zobowiązują się na wniosek którejkolwiek z nich do zastąpienia nieważnych postanowień postanowieniami, których moc prawna i skutek ekonomiczny są najbardziej zbliżone do postanowień zastępowanych.
8.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.