POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY
www.logo.wroclaw.pl


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Niniejsza polityka prywatności Strony Internetowej ma charakter informacyjny.
1.2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Strony Internetowej są wspólnicy spółki cywilnej prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w oparciu o umowę spółki cywilnej pod firmą STREFA PIXELI SPÓŁKA CYWILNA BARTŁOMIEJ KOSTRZ, PAWEŁ POKAROWSKI wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP spółki cywilnej 7811896407, REGON spółki cywilnej 302738203, adres prowadzenia działalności i adres do doręczeń: ul. Leszka Proroka 47, 60-461 Poznań, adres poczty elektronicznej: biuro@strefapixeli.pl, to jest PAWEŁ POKAROWSKI prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ABSOLUT DESIGN PAWEŁ POKAROWSKI (adres miejsca prowadzenia działalności: ul. Leszka Proroka 47, 60-461 Poznań) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 6731844023, REGON 321520679 oraz BARTŁOMIEJ KOSTRZ prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą KOSTRZ BARTŁOMIEJ KOSTRZ (adres miejsca prowadzenia działalności: ul. Leszka Proroka 47, 60-461 Poznań) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 9720623260, REGON 302726743 - zwani dalej „Administratorem” i będący jednocześnie Usługodawcą Strony Internetowej i Sprzedawcą.
1.3. Dane osobowe Usługobiorcy i Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
1.4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
1.5. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Strona Internetowa, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie niniejszej Strony Internetowej.

2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH
2.1. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Usługobiorcę lub Klienta.
2.2. Możliwe cele zbierania danych osobowych Usługobiorców lub Klientów przez Administratora: zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.
2.3. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów: w przypadku Klienta, który korzysta ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
2.4. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców lub Klientów korzystających ze Strony Internetowej: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy, numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.
2.5. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej na Stronie Internetowej.

3. DANE EKSPLOATACYJNE
3.1. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Strony Internetowej (tzw. logi – adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Stroną Internetową. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające Stronę Internetową. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

4. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH
4.1. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych na Stronie Internetowej oraz w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
4.2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy lub Klienta jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem.

5. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA
5.1. Usługobiorca lub Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5.2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
6.1. Strona Internetowa może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszej Strony Internetowej.
6.2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.


Strefa Pixeli projekty logo

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w grafice komputerowej i reklamie.
Wykonaliśmy ponad 500 projektów logo dla firm z całego świata nie licząc projektów druków i grafiki reklamowej.
Specjalizujemy się w kompleksowej ofercie od projektu do druku. Współpracujemy z najwięszkymi drukarniami i dzięki rabatom możemy zaoferować niskie ceny druk maeriałów reklamowych.

Strefa Pixeli projekty logo

Studio grafiki reklamowej Strefa Pixeli

Studio graficzne:

Kom.: +48 690 035 085

e-mail: studio@logo.wroclaw.pl

Czynne: 9:00 - 18:00
poniedziałek - piątek

Regulaminy

Regulamin
Polityka prywatności

Wizytówki projekty i druk

Wszystkie nasze projekty wizytówek robione są indywidualnie dla konkretnego klienta, nie posiadamy bazy danych z szablonami lub wzorami, ponieważ każda wizytówka jest niepowtarzalna i ma oryginalny wzór. Projekty nigdy nie są powielane dla innego klienta.

Do każdego projektu wizytówek dostajecie Państwo gwarancję, że jesteście jedynymi właścicielami danego wzoru.
Jeżeli nie zadawala Cię masowa i tandetna produkcja to wykonamy projekt specjalnie tylko dla Ciebie.